Click Here To Visit SIP Broker  

Go Back   Voxalot / SIP Broker Support Forums > yahoobye

 
 
Conversation Between yahoobye and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  04-11-2016 07:28 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ th*nh lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm đ*o tạo kế toán kiếm tiền được nhanh bằng con trai tay bắt giặc, trong khoảng thời gian n*y con trai đã kiếm bao nhiêu tiền, Diệp Đông Bình cũng không hỏi.
  Nhưng hôm nay Diệp Đông Bình ngồi trong n*y hơn nửa ng*y, ngo*i Vu Thanh Nhã vừa mới trốn việc chạy tới ra, không một người khách tới cửa, hắn thật cũng lo cho con trai.
  Diệp Thiên cũng không có ý kiến gì, vừa dạy Vu Thanh Nhã chơi dò mìn trên máy t*nh, vừa nói:
  - Ba, con l*m ở đây cũng không khác việc ba l*m đồ cổ, cái n*y gọi l* ba năm không l*m được việc, l*m việc ăn ba năm... Nguồn:
  Thấy con cứng đầu, Diệp Đông Bình tức giận nói:
  - Tiểu tử, con b

All times are GMT. The time now is 05:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.